دیـن

وسواس خنّاس چیست؟

وسواس خنّاس چیست؟

بگو من از شر وسوسه گر شیطان صفتى كه از نام خدا مى گریزد و پنهان مى گردد به خدا پ ..

1393/07/17
تمسخر یا مزاح؟!

تمسخر یا مزاح؟!

تحقیر دیگران و خود را برتر شمردن یکی از بدترین کارها، و زشترین عیوب اخلاقی است ..

1393/07/15

فرهنگ

زندگی

جامعه