تمرین سبک زندگی در حکومت مهدوی دین

تمرین سبک زندگی در حکومت مهدوی

اربعین بهترین تعطیلات بچه هیاتی هاست.

با بهم ریختن همه ی قواعد دنیای امروز. زدن به دریای سختی ها در عصر عافیت طلبی...

یک ماجراجویی بدون حساب و کتاب در دوران عقل حسابگر...

چشیدن نیم خورده ی دیگران در زمانه ی وسواس های مالیخولیایی بهداشت...

خوابیدن در همسایگی خطر در روزگار ترور و وحشت...

دوست داشتن بی دلیل دیگران در عصر کینه و اضطراب...

فروریختن مرزهای جغرافیایی و نژادی در روزگار تعصبات شیطانی...

ایثار کردن همه ی زندگی در زمانه ی شح نفس کنازها... و من یوق شح نفسه فاولاءک هم المفلحون .

گویا این چند روز تمرینی برای شیوه ی زندگی در دوران حکومت حضرت صاحب الامر عج است. اگر قواعد عجیب و غریب این چند روز را نمی دیدیم، درک عالم مهدوی ناممکن بود. 

نظرات