آرشیو گروه سیاسی

مهمترین وظایف و نقش‌های اجتماعی مردم برای تحقق راهبردهای کلان و ایران پیشرفته سیاسی

جمهوری اسلامی در سی سال حیات خود، فراز ونشیب های زیادی را پشت سرگذاشته و علی رغم رویارویی با موانع فراوان ، موفقیت های ارزنده ای نیز کسب کرده است. جمهوری اسلامی در سی سال حیات خود، فراز ونشیب های زیادی را پشت سرگذاشته و علی رغم رویارویی با موانع فراوان ، موفقیت های ارزنده ای نیز کسب کرده است.

ادامه مطلب را بخوانید