آرشیو گروه سیاسی

تحلیل نظری و بنیادین انتخابات مبتذل ریاست جمهوری امریکا از زبان شهریار زرشناس سیاسی

این انحطاط و ابتذال تمدن غرب که در سوال شما بود، از اوایل قرن بیست و حتی کمی زودتر از آن اواخر قرن نوزدهم شروع شد یعنی زمانی که برخی متفکران منتقد در عالم غرب مدرن که به این عالم تعلق داشتند، نگاه انتقادی هم درباره برخی وجوه و موضوعات پیدا کردند. این انحطاط و ابتذال تمدن غرب که در سوال شما بود، از اوایل قرن بیست و حتی کمی زودتر از آن اواخر قرن نوزدهم شروع شد یعنی زمانی که برخی متفکران منتقد در عالم غرب مدرن که به این عالم تعلق داشتند، نگاه انتقادی هم درباره برخی وجوه و موضوعات پیدا کردند.

ادامه مطلب را بخوانیدقیام 15 خرداد از نگاه مقام معظم رهبری + روزشمار وقایع سیاسی

مطالبی که در اینجا می خوانید، نتیجه تلاش قابل تقدیر نشریه رشد معلم است که در پی سخنرانی مفید و هشدار دهنده مقام معظم رهبری در خطبه دوم نماز جمعه مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۳ تهران در مورد پانزدهم خرداد، به درج سخنان ایشان اقدام نمود. در انتهای این مطلب، هیئت تحریریه نشریه رشد معلم روزشماری هم از وقایع تاریخی سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ ارائه نموده است که خواندن آن مفید و تامل برانگیز است. مطالبی که در اینجا می خوانید، نتیجه تلاش قابل تقدیر نشریه رشد معلم است که در پی سخنرانی مفید و هشدار دهنده مقام معظم رهبری در خطبه دوم نماز جمعه مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۳ تهران در مورد پانزدهم خرداد، به درج سخنان ایشان اقدام نمود. در انتهای این مطلب، هیئت تحریریه نشریه رشد معلم روزشماری هم از وقایع تاریخی سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ ارائه نموده است که خواندن آن مفید و تامل برانگیز است.

ادامه مطلب را بخوانید