آرشیو گروه فرهنگ


«نقش فرقه بهائیت در ترویج بی حجابی» فرهنگ

موسی فقیه حقانی، معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران  درباره پروژه کشف حجاب و فرمان رضاخان در سال 1314 گفت: پروژه کشف حجاب چیزی بود که غرب در ایران و کشورهای اسلامی به دنبال اجرای آن بود. موسی فقیه حقانی، معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران درباره پروژه کشف حجاب و فرمان رضاخان در سال 1314 گفت: پروژه کشف حجاب چیزی بود که غرب در ایران و کشورهای اسلامی به دنبال اجرای آن بود.

ادامه مطلب را بخوانید